Fersk rapport om kuratorens arbeidsvilkår og oppdragsgivere

Pressemelding fra Norsk Kuratorforening 20. november 2017:

Fersk rapport om kuratorens arbeidsvilkår og oppdragsgivere 

Norsk Kuratorforening publiserer en rapport fra Agderforskning som kartlegger arbeidsvilkårene til kuratorer i Norge. Undersøkelsen er den første av sitt slag, og Norsk Kuratorforening legger frem resultatene på den internasjonale konferansen Humans of the Institution i Amsterdam 27. november. I undersøkelsen utdyper medlemmene i Norsk Kuratorforening sin utdannelse, erfaring, hvilke arbeidsoppgaver som underligger rollen og godtgjørelse for arbeidet. I tillegg er det hentet inn tilbakemeldinger fra et bredt spekter av nasjonale kunstinstitusjoner som benytter seg av kuratorer.*

Undersøkelsen Norsk Kuratorforening – kuratorens arbeidsvilkår og oppdragsgivere viste at kuratoren er en høyt utdannet gruppe. 75 % av de som har svart har fullført en mastergrad eller hovedfag, og over halvparten har en spesialisert kuratorutdannelse. Fast ansatte kuratorer hadde i 2016 i snitt 45% høyere lønn sammenlignet med frilanskuratorene. Fast ansatte kuratorer har en gjennomsnittlig årsinntekt på 526 400. 

Viktig for kunstfeltet
Frilanskuratorer er svært viktige i driften av norske museer, kunstsentre og kunsthaller, og hele 92% av de forespurte institusjonene oppgir å ha benyttet seg av frilanskuratorer i perioden 2012–2016. Visningsstedene oppgir blant annet behov for spesialisert kunnskap, innovasjon og faglig utvikling som begrunnelse:

Frilanskuratorer tilfører og forsterker faglig kompetanse som vi ikke har mulighet til å ha i faste stillinger.

Muligheten å jobbe med frilanskuratorer trekker inn nye perspektiver på kunst, nye konsepter som bidrar til en aktiv og levende institusjon.

Bidrar til å fornye virksomheten, gi nye innfallsvinkler og trekker inn nye kunstnere gjennom andre erfaringer og nettverk.

92% av institusjonene oppgir at de benytter fast pris på prosjekt ved honorering. Kuratoroppdrag honoreres i gjennomsnitt med 73 298 kr. 

Ulønnet arbeid
46% av de som har svart på undersøkelsen oppgir å ha påtatt seg ulønnet kuratorarbeid i løpet av de siste fem årene. Dette begrunnes med faglig interesse, ønske om å bidra, hensyn til institusjonens eller prosjektets manglende midler og ønsker om at lønn til kunstnere blir prioritert fremfor eget arbeid. Blant annet sier respondentene: 

Jeg jobber gjerne gratis for institusjoner eller steder som ikke har store budsjetter, spesielt hvis mitt honorar skulle minske honorar til kunstner(e) eller deres produksjonsbudsjetter.

Fordi jeg ønsket å få gjennomført et prosjekt og jeg ville at kunstneren skulle tjene penger. 

Selv-initierte prosjekter hvor jeg ikke kunne betale ut honorar til meg selv. I tilfellene jeg henviser til var det ikke mulig å søke om kuratorhonorar som prosjektstøtte og det var ikke mulig å skaffe midler til honorar på andre måter

Stipend og arbeidsmuligheter
Hele 94% av respondentene i undersøkelsen ville være interessert i arbeidsstipend dersom om de fikk muligheten. I sitt budsjetthøringsinnspill til Familie- kulturkomiteen, foreslo Norsk Kuratorforening å etablere en egen stipendkomite for kuratorer med friske midler til seks arbeidsstipend. I tillegg foreslo Kuratorforeningen å etablere en honorarprøveordning for 10 institusjoner på landsbasis slik at disse kunne engasjere frilanskuratorer. Undersøkelsen fra Agderforsking viser at det er kun 6% av kuratoroppdragene som kommer via åpen utlysning. Av hensyn til åpenhet og rekruttering ønsker Norsk Kuratorforening flere oppdrag med søknadsmuligheter.      

Internasjonal interesse
Norsk Kuratorforening er invitert til å legge frem resultatene av undersøkelsen Norsk Kuratorforening – kuratorens arbeidsvilkår og oppdragsgivere på ’Working Group Fees & Conditions’ under konferansen Humans of the Institution, organisert av Kuratorpraksis ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen (UiB) og Frontier Imaginaries i Amsterdam. Sammen med W.A.G.E og Platform BK, som jobber for kunstneres rettigheter, skal Norsk Kuratorforening forfatte en felles uttalelse som skal publiseres i en e-bok på den anerkjente nettplattformen L’Internationale Online etter konferansen.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen og rapporten er utført av Agderforskning på oppdrag fra Norsk Kuratorforening med prosjektstøttemidler fra Norsk Kulturråd. Rapporten kan leses i sin helhet på hjemmesiden www.norskkuratorforening.no fra og med 22.11.2017.

30 institusjoner og 78 medlemmer i Norsk Kuratorforening ble invitert til å delta i undersøkelsen, som hadde en besvarelsesgrad på 83%. 

Les hele rapporten fra Agderforskning her:

Kuratorens arbeidsvilkår og oppdragsgivere

English version

 

* Institusjoner som fikk tilsendt undersøkelsen:  

Munchmuseet
Henie Onstad Kunstsenter
Trondheim Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum
KODE Bergen
Museet for Samtidskunst
Stavanger Kunstmuseum
Astrup Fearnley Museet
Kunstnernes Hus
Bergen Kunsthall
Stavanger Kunsthall
Tromsø Kunstforening
Trøndelag Senter for Samtidskunst
Rogaland Kunstsenter
Kunsthall Oslo
Oslo Kunstforening
Akershus Kunstsenter
Fotogalleriet
Nordnorsk Kunstsenter
Kurant
1857
Prosjektrom Normans
Kunstbanken
Kristiansand Kunsthall
Kunstnerforbundet
Momentum/Punkt Ø
LIAF/NNKS
Bergen Assembly
Kabuso
Hordaland Kunstsenter
Kunsthall Trondheim

 

Kontaktpersoner:
Natalie Hope O’Donnell
Styreleder, Norsk Kuratorforening
Tel: 950 21 629
norskkuratorforening@gmail.com                                                        

Silja Leifsdottir
Styremedlem, Norsk Kuratorforening
Tel: 952 09 951
siljadottir@gmail.com