Hvor er kuratoren i kulturbudsjettet?

Pressemelding fra Norsk Kuratorforening 8. oktober 2015

Hvor er kuratoren i kulturbudsjettet?

I sitt forslag til statsbudsjett for 2016 fra Kulturdepartementet er kuratoren fraværende som en aktør på det visuelle kunstfeltet. Dette til tross for at Meld. St. 23 (2011–2012) Visuell kunst påpeker den viktige rollen kuratoren har fått på kunstfeltet:

”På 1990-tallet dukket det også opp en ny aktør på kunstfeltet, kuratoren. Med bakgrunn enten som kunstner eller kunsthistoriker, frilans eller institusjonsansatt, er kuratoren en spesialist på å gi kunstneriske prosjekter, særlig utstillinger, en helhetlig karakter og et teoretisk fundament.” (s. 30). ”Kuratoren er en integrert del av kunstinstitusjonen [kunstfeltet]” (s.12). Spesielt i forbindelse med kunstfestivaler nevnes det at kuratorer er med på å ”skape dynamikk og nye eksperimentelle prosjekter og refleksjoner” (s. 69). Generelt trekkes det frem at denne ”nye ekspertisen har…vært med på å bryte det kompetansemonopolet på samtidskunsten som kunstnerne tradisjonelt har hatt, og bl.a. bidratt til et mer internasjonalt perspektiv” (s. 30).

Det er med bakgrunn i denne at Norsk Kuratorforening ønsker å kommentere Statsbudsjettet for 2016. Norsk Kuratorforening ønsker større synlighet og anerkjennelse for det skapende, produserende og formidlende arbeidet kuratorer i Norge gjør, gjennom stipender og honorarer.

Behov for stipender og honorar til frilanskuratorer
Kuratoren skaper dynamikk på kunstfeltet, både som frilans for ulike institusjoner og som igangsetter av egne prosjekter. Friske midler til stipender for kuratorer vil skape bredde og ny kunnskap om samtidskunst. Frilanskuratoren bør ha mulighet til å søke om arbeidsstipend for å kunne fokusere på langsiktige prosjekter på lik linje med andre frie kunstfaglige utøvere, som kunstnere og kritikere. Dette er noe regjeringen bør sette av friske midler til, med en avsetning på to arbeidsstipend for frilanskuratoren.

Styrk kuratorrollen ved å styrke institusjonene
Vi mener at en bevilgning på 5,5 mill. ekstra til kunsthaller og kunstforeninger er for beskjeden for å kunne endre institusjonenes mulighet for å benytte kuratorer.Disse institusjonene vil dermed fortsatt være avhengige av å kunne invitere eksterne kuratorer for å være med på å offentliggjøre eksperimentelle prosjekter og refleksjoner. Dette samarbeidet må være tuftet på levelige honorarsatser. En utvidelse av den nye prøveordningen med utstillingshonorar bør omfatte frilanskuratoren, gjennom friske midler til ordningen. Dette vil være et viktig hjelpe- og virkemiddel for institusjoner, slik at disse har økonomisk mulighet til å arbeide profesjonelt med frilanskuratorer og for at kuratorene skal kunne fortsette å bidra med faglig sterke prosjekter til institusjoner og offentligheten.

Norsk Kuratorforening er en frittstående, landsdekkende forening som arbeider for å øke forståelsen for kuratorprofesjonen i Norge og for medlemmenes rettigheter. http://norskkuratorforening.no/

Kontaktpersoner:
Natalie Hope O’Donnell, styreleder i Norsk Kuratorforening
(+47) 950 21 629 / norskkuratorforening@gmail.com

Trude Schjelderup Iversen, nestleder i Norsk Kuratorforening
(+47) 416 64 404 / schjelderup.iversen@gmail.com