Pressemelding / Statsbudsjettet 2018 fra Norsk Kuratorforening 14.10.2017

 

Kulturdepartementets forslag til Statsbudsjett 2018 er nedslående lesning for store deler av det visuelle kunstfeltet. Regjeringen kommer med satsinger som viser minimal forståelse for samtidskunstens forutsetninger og liten kunnskap eller interesse om hva som faktisk skal til for å styrke det visuelle kunstfeltet i Norge. «Talent», «innovasjon» og «kreativ næring» er tomme fraser som ikke er forankret i kunstfeltet selv.

Regjeringens tilnærming er å gjøre de store, nasjonale aktørene enda større. Taperne er det viktige økosystemet av enkeltaktører og små og mellomstore institusjoner, som dermed ikke får mulighet til å utvikle seg.

Det første kullet med studenter fra MA Kuratorpraksis ble uteksaminert fra det nyopprettede Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen denne våren. Dessverre legger regjeringen ikke til rette for deres videre utvikling eller mulighet for å utøve faget. Det nytter ikke å drive ønsketenking om at fagfeltet skal seile av sted på sitt «talent», uten at det følger noen form for støtteordninger med.

I våre innspill til statsbudsjettene de siste årene, har Norsk Kuratorforening foreslått to tiltak for å styrke kuratorrollen i Norge: Innføring av arbeidsstipend til kuratorer og en prøveordning med kuratorhonorar ved mindre visningssteder rundt i landet, slik som kunsthallene. Begge tiltak vil styrke det frie feltet og fungere som et kvalitetsløft for institusjonene som får mulighet til å engasjere kuratorer. Dette er faglig funderte tiltak som vil støtte oppunder kunstfeltet som helhet og bidra til publikums opplevelse av samtidskunst over hele landet gjennom de små og mellomstore kunstinstitusjonene. Vi håper at opposisjonen ser hvilket potensiale som ligger i forslagene, og at de tar dem videre i sine alternative budsjettforslag.

Om kuratoren:
Kuratoren er et viktig ledd i kunstens møte med publikum og kommer til å bli enda mer sentral i kunstfeltets utvikling fremover, fordi:

– Kuratoren kontekstualiserer og formidler kunstverk gjennom utstillinger, tekster, forelesninger og debatter.
– Kuratoren er til stede i kunstneriske prosesser på tidlig stadium, før publikum møter kunsten – i blant før kunsten skapes. Gjennom atelierbesøk og samtaler med kunstneren defineres den offentlige konteksten for et framtidig kunstverk.
– Gjennom dialog og forhandling med kunstinstitusjoner muliggjør kuratoren publikums møte med kunsten. Kuratoren utvikler infrastruktur for kunstnere, organiserer utstillinger og andre offentlige arrangement.

Om Norsk Kuratorforening
Norsk Kuratorforening er en frittstående forening som arbeider for å øke forståelsen for kuratorprofesjonen i Norge og for medlemmenes rettigheter. Norsk Kuratorforening ønsker større synlighet og anerkjennelse for det skapende, produserende og formidlende arbeidet kuratorer gjør for det visuelle kunstfeltet. Norsk Kuratorforening kartlegger for tiden leve- og arbeidsvilkårene for kuratorer i Norge gjennom en undersøkelse utført i samarbeid med Agderforskning. Resultatene lanseres på den internasjonale konferansen Humans of the Institution i Amsterdam i slutten av november 2017.

Kontaktperson: Natalie Hope O’Donnell (styreleder)
+47 950 21 629 norskkuratorforening@gmail.com