Presentasjon av kuratorarkiv– og bibliotek

Initiert av Norsk Kuratorforenings styre 2011-13: Styreleder Geir Haraldseth, nestleder Trude Schjeldrup Iversen, medlemmer Ruth Hege Halstensen, Anne Szefer Karlsen og Gerd Elise Mørland, varamedlemmer: Kari Brandtzæg, Sverre Gullesen og Per Gunnar Tverbakk-Eeg.

INNLEDNING — BAKGRUNN

Norsk Kuratorforening jobber for å synliggjøre kuratorens rolle i Norge og i norsk kunstliv. Arbeidet med å bygge opp et kuratorarkiv- og bibliotek er et viktig steg på veien mot et nyansert, men definert bilde av kuratoren.

Å samle, organisere og tilgjengeliggjøring denne informasjonen blir viktig for kuratorer i ulike faser av sin profesjonsutøvelse, samt for kunstfeltet i Norge generelt, hvor kuratoren fremdeles er en relativt udefinert størrelse. Norsk kuratorforening håper at Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), med sitt nasjonalt anerkjente utdanningstilbud Skapende kuratorpraksis, ønsker å støtte denne ambisjonen og kan være med som en med-definerende stemme i forhold til det videre arbeidet med å realisere et kuratorarkiv- og bibliotek lokalisert innenfor KHiB.

Norsk Kuratorforening skal samle trådene fra vår nære fortid og skape en hukommelse som skal være med på å definere og forstå kuratorens særegne historie i Norge og internasjonalt. Dette er et arbeid i tråd med foreningens vedtekter om synliggjøring av kuratorrollen og en definering av et fagfelt som er i stor vekst for tiden. Vi håper at det å opprette en ”fysisk hukommelse” for kuratorpraksis i samarbeid med KHiB vil føre til en viktig samling dokumenter og forskningsmateriale, på internasjonalt nivå.

Kunstkuratorer i Norge gjør seg stadig mer gjeldende innen kunstfeltet, gjennom utstrakt bruk av uavhengige kuratorer i etablerte kunstinstitusjoner, etableringen av nye visningssteder og gjennom kuratorutdannelsene som er opprettet de siste årene. I tillegg opererer mange kunstnere som kuratorer. Det betyr at det har vært en betydelig økning i antallet fagpersoner med kuratorkompetanse bare de siste fem årene, gjennom spesifikk praksis og utdannelser i Norge og internasjonalt. Kuratorene står som produsenter og formidlere av kunnskap om både samtidig og historisk kunst, noe som i en større samfunnskontekst ikke kan undervurderes. Kuratorbegrepet brukes også i en utvidet forstand av andre kulturfelt, og betegner mer og mer en generell meningsprodusent. Dette leder også til en kompleks rolle som sjelden er homogen i praksis, ideologi og historisering. Derfor trenger man et økt fokus på den kuratoriske fagkompetansen innen kunsten, samt arbeide for at denne kompetansen anerkjennes i større grad nasjonalt, slik den allerede gjøres internasjonalt.

Til dette arbeidet ønsker vi å samle en gruppe dedikerte partnere, gjerne via Skapende kuratorpraksis og biblioteket ved KHiB.

FORPROSJEKT

Gjennom et forprosjekt skal Norsk Kuratorforening utvikle retningslinjer for arkivet og hvordan innsamlingen skal gjøres. Dette vil være et arbeid vi håper å gjøre i samtale med KHiB sine bibliotekarer, samt andre spesialbibliotekarer. Gjennom en rekke samtaler med eksperter fra en rekke arkiv over kunstfeltet, slik som arkivet tilknyttet The Center for Curatorial Studies ved Bard College i New York (v/ Tatjana Myoko von Prittwitz und Gaffron) som aktivt brukes som studiesamling for Mastergradsprogrammet ved Bard og biennalearkivet Arquivo Histórico Wanda Svevo (the Wanda Svevo Historical Archive) i Sao Paulo som ble etablert allerede i 1954 og som inneholder tekstdokumenter relatert til biennalen i Sao Paulo sine kuratoriske prosesser og utstillingsmonteringer, samt kunstnermapper, audiovisuelt materiale, fotografier etc. I tillegg vil det være interessant å undersøke metoder benyttet av Art Spaces Archives Project, som tar det uavhengige visningsstedet som utgangspunkt for sitt arkiv.

Gjennom disse tre samlingene; et studiearkiv med en rekke privatsamlinger, et offentlig arkiv som tar for seg en stor institusjon og et arkivprosjekt som tar utgangspunkt i det ber forgjengelige frie feltet, håper vi å samle nok kunnskap og informasjon til å bygge opp den norske samlingen.

I norsk sammenheng er kuratorrollen sik vi forstår den i dag knyttet tett sammen med ikke-institusjonelle arenaer, og vi vil trenge både den institusjonelle og ikke- institusjonelle tilnærmingen til den kommende spesialsamlingen.

ARKIVETS INNHOLD — SLIK VI SER DET FØR PROSJEKTSTART

Kuratorarkivet vil identifisere og fokusere innsamlingsarbeidet på ulike kuratorpraksiser fra ulike tidspunkt, men med et fokus på kuratorer som har eller har hatt sitt virke i Norge. Disse kuratorene og deres privatarkiv vil bli grunnlaget for å kartlegge kuratorarbeidet i Norge gjennom de siste 40 årene, gjennom deres produksjon som kuratorer. Dokumentasjon av prosjekter, kartlegging av utstillinger, korrespondanse, og annet materiale vil være en del av arkivet, sammen med intervjuer og kasusstudier.

Vi ønsker å samarbeide med studenter ved Skapende kuratorpraksis for å støtte dette innsamlingsarbeidet, gjennom prosjekter som tar for seg enkelte utstillinger gjennom innhenting av ulikt dokumentasjonsmateriale (tekster, bilder, kataloger, presseomtale, kunstkritikk) og på bakgrunn av dette gjennomføre intervjuer med aktuelle kuratorer, kunstnere og institusjoner involvert i den gitte utstillingen.

Det er i dag vanskelig å anslå hvilket volum det vil være snakk om av materiale.

BEHOV FOR FAGPERSONER

De to innsamlingsmetodene som er beskrevet over vil føre til et polyfont arkiv, med et variert dokumentinnhold, og dette skaper en utfordrende situasjon for et bibliotek dersom det ikke finnes nødvendig arkiveringskompetanse. Norsk kuratorforening ønsker å kartlegge, sammen med KHiB, hvordan oppgaver knyttet til arkivet kan løses innenfor biblioteket ved KHiB. Det må parallelt planlegges og gjennomføres strategier for digitalisering og distribusjon av materialet, slik at dette kan være tilgjengelig som nasjonal (og internasjonal) studiesamling. I framtiden, når kuratorarkivet- og biblioteket er opprettet og rutiner på plass ønsker Norsk Kuratorforening i samarbeid med KHiB også å fostre forskning og publikasjoner på kuratorrollen i Norge, et i dag nesten fraværende forskningsområde innenfor kunstfeltet.

FRAMDRIFTSPLAN

Norsk Kuratorforening er innforstått med at KHiB i dag ikke nødvendigvis har midler/fagpersoner tilgjengelig for å løse en slik omfattende oppstartsprosess, og ønsker å være instrumentell i forhold til at eksterne ressurser gjøres tilgjengelig for å gjennomføre planene.

Vi håper at en formell samarbeidsavtale der våre felles intensjoner beskrives kan bistå Norsk Kuratorforening i forprosjekteringen. Det bør neves at vi ønsker en direkte og aktiv dialog med fagpersoner innenfor KHiBs bibliotek for å kartlegge hvilken informasjon vi må innhente gjennom studier av arkiveksemplene nevnt tidligere, og gjerne inkludere fagpersonen(e) i våre kartlegginger (samtaler og studietur).

03/2012 — 03/2013:

Forprosjekt (kartlegge metoder, studietur til arkiveksempler, utarbeide arkivnøkkel, undersøkelse av digitaliseringsprosesser etc.)

03/2013 — 03/2014:

Oppstart av regulær innsamling og katalogisering. I denne prosessen vil det foretas justeringer av arkivnøkkel etc.

Oppstart våren 2012 av innsamling av materiale å jobbe ut fra i planleggingsfasen. Deler av materialet samles inn via søknader om medlemskap til Norsk Kuratorforening.

Våren 2014:

Offentlig lansering av kuratorarkivet- og biblioteket i forbindelse med at Norsk Kuratorforening forhåpentligvis er vertskap for den årlige kongressen til The International Association of Curators of Contemporary Art (IKT). Norsk Kuratorforening har startet en prosess for å få 2014-utgaven lagt til Oslo, og vil gjerne markere offentliggjøringen av denne norske studiesamlingen ved en slik anledning i samarbeid med KHiB.

ØKONOMISK PLAN FOR OPPSTART

Forprosjekt – kartlegging av metoder/besøk hos arkiveksempler
Studiereise til Center for Curatorial Studies, Bard College og Arquivo Histórico Wanda Svevo (the Wanda Svevo Historical Archive).

Det søkes eksterne midler for å dekke studiereise for tre medlemmer av Norsk Kuratorforening, samt en spesialbibliotekar (gjerne tilknyttet KHiB).

Norsk Kuratorarkiv ønsker å ”kjøpe arbeidstid” som er nødvendig for oppstarten av innsamling, samt utarbeidelse av arkivnøkkel, av KHiB. Det vil i praksis si at Norsk Kuratorforening søker om eksterne midler slik at en allerede ansatt, og av KHiB anbefalt, bibliotekar tar seg av dette arbeidet i praksis (i samtale og samarbeid med styret i Norsk Kuratorforening) og i tråd med allerede eksisterende katalogiseringssystemer ved KHiB.

Norsk Kuratorforening søker om eksterne midler slik at en boksamling om kuratering kan kjøpes inn og inngå i KHiBs ordinære bibliotek, som en boksamling som kan utvides etter hvert som viktig litteratur om kuratorisk praksis publiseres. Vi foreslår at innkjøpene til denne samlingen kan foretas både av fagpersoner tilknyttet Skapende kuratorpraksis og Norsk Kuratorforening, samt gjennom donasjoner fra enkeltpersoner og institusjoner.

Oppstart av regulær innsamling og katalogisering.

Etter forprosjektet ønsker Norsk Kuratorforening at kuratorarkivet- og biblioteket blir en fast del av biblioteket ved KHiB, og at vi i samarbeid finner en finansieringsmodell for tilknyttet fagperson som er holdbar og langsiktig.

Lansering

Den foreslåtte lanseringen finansieres gjennom eksterne midler, og detaljer omkring dette vil bli tydelige på sikt.