About

History

The Norwegian Association of Curators was founded on 11 March 2011. It is a national, independent organisation located in Oslo. The Association works to enhance the understanding of curatorial practice in Norway and to promote the legal and economic conditions of its members vis-à-vis public policymakers and cultural institutions. To this end, the Association will initiate professional forums for discussions around contemporary curatorial practices, document the history of the profession, and contribute to discourses relevant to the field.

The Norwegian Association of Curators collaborates with other arts organisations, institutions and groups in Norway and internationally.

The Board of the Norwegian Association of Curators consists of five members and three deputy members. The quorum for Board meetings is met when the Chair and two other members are present. The Board will meet at least five times a year.

Membership applications will be assessed at each Board meeting.

The Board:

Silja Leifsdottir (Chair)

Nora Ceciliedatter Nerdrum (Vice Chair)

Lars Sture (Board Member)

Marte Danielsen Jølbo (Board Member)

Andreas Hoffmann (Board Member)

Hanne Hammer Stien (Deputy)

Randi Thommessen (Deputy)

Jenny Kinge (Deputy)

Regulations

¶ 1 Navn og rettslig stilling

Foreningen Norsk Kuratorforening er opprettet 11. mars 2011.

¶ 2 Kontor

Foreningen har sitt sete i Oslo.

¶ 3 Formål

Norsk Kuratorforening er en frittstående forening som arbeider for å øke forståelsen for kuratorprofesjonen i Norge og for medlemmenes rettigheter gjennom å:

 • Initiere faglige forum som skal heve den offentlige diskusjonen om samtidige kuratorpraksiser, dens historier og de til enhver tid relevante og gjeldende fagdiskurser.
 • Arbeide for å etablere og formidle hukommelser for denne praksisen.
 • Bidra til å danne et sterkere fagfellesskap og øke forståelsen av kuratorrollens betydning i offentligheten.
 • Arbeide for å styrke kuratorprofesjonen overfor myndigheter og forvaltende kulturinstitusjoner.
 • Arbeide for å styrke kuratorprofesjonens økonomiske vilkår.
 • Samarbeide med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner og grupper som arbeider med tilstøtende interesser.
 • Utarbeide arbeidsverktøy for kuratorens særlige praksis.

¶ 4 Organisasjon

Styret består av styreleder, en nestleder, tre styremedlemmer, samt tre varamedlemmer.

Styret består av fem medlemmer, samt tre varamedlemmer. Styreleder sitter to år om gangen. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges overlappende for to år av gangen. Styret forøvrig konstituerer seg selv. Foreningens Årsmøte (ÅM) velger valgkomiteen på to medlemmer som velges for to år. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og innstiller kandidater til ledige verv i styret og til valgkomité. Valgkomiteens innstilling skal følge sakspapirene til ÅM.

Årsmøtet (ÅM) er foreningens høyeste organ og arrangeres hvert år innen 31. mars. Den daglige virksomheten ledes av daglig leder. ÅM er åpent for betalende medlemmer. Stemmerett og forslagsrett gis kun til de som har betalt kontigent for foregående år. Årskontigent fastsettes av ÅM. Styret arbeider med utgangspunkt i handlingsprogram vedtatt av ÅM.

ÅM er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle betalende medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt. Antallet fullmakter begrenset til to pr. tilstedeværende medlem på ÅM.

¶ 5 Styrets oppgaver

 1. Styret utarbeider en strategi for foreningens arbeid og gjennomfører ulike tiltak som faller innunder formålene.
 2. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og minst to andre medlemmer er til stede. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 3. Styret holder minst fem møter i året og når styreleder eller tre medlemmer krever det. Styret kalles inn med minst en ukes skriftlig varsel.
 4. Styret ansetter daglig leder og øvrig personale. Ansettelse av daglig leder gjøres på åremål på fire år, med mulighet for forlengelse. Lønn til ansatte og honorar til tillitsvalgte vedtas av styret.
 5. Det skal føres styremøtereferater.
 6. Styret utarbeider kriterier for medlemskap og fungerer som jury for opptak av medlemmer i foreningen.

¶ 6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på ÅM.

¶ 7 Oppløsning

Oppløsning av foreningen krever 2/3 dels flertall på ekstraordinært ÅM innkalt med tre måneders varsel.

Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsemøtet 11. mars 2011. De ble senere revidert i 2016